Porovnání přechodných ustanovení zákona s textem směrnice

Vadná transpozice článku 4 směrnice 2003/59/ES
 
 
1. Směrnice deklaruje v úvodních ustanoveních:
 
(6) Aby se předešlo nerovným podmínkám hospodářské soutěže, měla by se tato směrnice vztahovat na povolání řidiče vykonávané jak státními příslušníky členských států, tak státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou zaměstnáni nebo využíváni podnikem usazeným v některém členském státě.
(11) Touto směrnice by neměla být dotčena práva získaná řidičem, který byl před dnem stanoveným pro získání osvědčení, které potvrzuje výchozí kvalifikaci nebo pravidelné školení, držitelem řidičského oprávnění potřebného pro výkon povolání řidiče.
 
2. Článek 4 deklaruje:
 
       Získaná práva
 
       Tito řidiči jsou osvobozeni od povinnosti získat výchozí kvalifikaci:
 
       a) řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu s oprávněním skupiny D, D1+E, D nebo D+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději dva roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice;
 
       b) řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu s oprávněním skupiny C1, C1+E, C nebo C+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice.
 
3. Zákon č. 374/2007 v přechodných ustanoveních umožňuje získat průkaz profesní způsobilosti řidiče bez nutnosti absolvovat vstupní školení těmto skupinám řidičů:
 
a) řidičům s platným osvědčením profesní způsobilosti dle stávajícího zákona
b) řidičům, kteří absolvovali školení a přezkoušení podle stávající právní úpravy
c) řidičům, kteří do 10.9.2009 získají řidičské oprávnění podskupiny C1
d) řidičům, kteří získají řidičská oprávnění
- skupin D1, D1E, D, DE v intervalu od 1.10.2007 do 10.9.2008
- skupin C1E, C nebo CE v intervalu od 1.10.2007 do 10.9.2009
 
Do těchto kategorií nespadají zejména tito řidiči, držitelé řidičského oprávnění C, CE, D1, D1E, D, DE, kteří získali řidičské oprávnění před 1.10.2007 a práci řidiče pro kterou je vyžadováno osvědčení profesní způsobilosti dle stávajícího zákona:
 
- nevykonávali vůbec
- nevykonávali, protože řídili vozidla či soupravy do 7500 kg a povinnost mít osvědčení se na ně nevztahovala
- vykonávali v době, kdy osvědčení nebylo vyžadováno
- vykonávali na základě osvědčení, ale před 1.4.2008 tuto práci přestali vykonávat
- vykonávali na základě osvědčení a před 1.4.2008 tuto práci přestali vykonávat, protože nadále řídili vozidla do 7500 kg a osvědčení nepotřebovali
 
Toto je příkladmý výčet kategorií řidičů, kteří se po 1.4.2008 dostanou do problému, který bude spočívat v následujícím:
 
a) řidič vykonává práci řidiče vozidla na niž je třeba alespoň podskupina C1 (od 3500 kg do 7500 kg), osvědčení potřebuje ale nemá nárok, ledaže absolvuje 140 hodin školení. Bude-li řídit hrozí mu sankce: pokuta 5-10000 Kč, zákaz činnosti na 6-12 měsíců, 5 trestných bodů
b) řidič práci dle bod a) nevykonává, ale chce vykonávat, osvědčení potřebuje ale nemá nárok, ledaže absolvuje 140 hodin školení.
 
4. Návrh zákona, který byl na MD připravován v období 2005 – 2006 a nebyl před volbami 2006 již předložen do Parlamentu měl přechodná ustanovení identická s článkem 4 Směrnice:
 
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. III
1.        Od povinnosti absolvovat základní nebo zrychlené školení podle tohoto zákona jsou osvobozeni řidiči z povolání, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději do 10. září 2008. Tito řidiči z povolání jsou povinni účastnit se prvního kurzu pravidelného školení nejpozději do 10. září 2013.
2.        Od povinnosti absolvovat základní nebo zrychlené školení podle tohoto zákona jsou osvobozeni řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C1, C1+E, C nebo C+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději do 10. září 2009. Tito řidiči z povolání jsou povinni se účastnit kurzu pravidelného školení do 10. září 2014.
 
 
5. Ministerstvo dopravy na dotaz Asociace autoškol vypracovalo odůvodnění, ve kterém se pokouší ospravedlňovat svůj postup a vykládá znění přechodných ustanovení zákona č.374/2007 Sb.
 
Ve svém zdůvodnění obhajuje svůj postup a účelově zdůvodňuje mimo jiné tím, že na držitele řidičského oprávnění skupiny C1 se povinnost školení nevztahovala.
Tento právní argument je ovšem buďto omyl nebo vědomá lež.
 
Povinnost školení se vztahovala nikoli na řidiče skupiny C1, nýbrž na řidiče vozidel o celkové hmotnosti do 7500 kg.
 
Tato skutečnost je naprosto zásadním důvodem pro odmítnutí argumentace MD pro příkrý rozpor s jejich úmyslem bez ohledu na vazbu na Směrnici.
Je pravdou, že k řízení těchto vozidel postačuje podskupina C1. Nicméně podskupina C1 začala v ČR existovat až od 1.1.2001. Od 1.1.2002 do 30.6.2006 byla v ČR udělena řidičská oprávnění na nákladní automobily v této struktuře:
C1 … 786 řidičských oprávnění
C   … 46 139   řidičských oprávnění
Podskupina C1 ja zastoupena 1,67 % v celku řidičů nákladních vozidel za toto období. Údaje za rok 2001 nejsou k dispozici a údaje od 1.7.2006 je obtížné sumarizovat. S ohledem na statistiku jsou ostatní období obdobná (viz příloha).
Není přesně známo, jaké procento řidičů řídí nákladní vozy od 3500 kg do 7500 kg celkové hmotnosti. Nicméně je jisté že z cca 98% jsou tato vozidla řízena řidiči s oprávněním skupiny C.
 
6. Ministerstvo dopravy naprosto opomíjí účel článku 4 v Evropském kontextu
 
Ministerstvo se zaměřuje ve svých odůvodněních naprosto mylně pouze na legálnost přechodných ustanovení zákona a jejich výklad. Naprosto je přitom opomíjen Evropský smysl.
Evropský kontext vyplývá jednak z proncipu volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Každý občan EU který se usadí v jiné zemi zde smí pracovat. Kvalifikace jednotlivých profesí jsou navzájem uznávány. Právě k tomuto má sloužit mimo jiné Směrnice. To je vyjádřeno v úvodních ustanoveních Směrnice.
Zákon č. 374/2007 Sb. svými přechodnými ustanoveními vytváří formální překážku volného pohybu osob. Dokonce lze tvrdit, že nejenže diskriminuje část vlastních občanů, ale dokonce i řidiče – občany EU i třetích zemí.
Paradoxem je skutečnost, že český občan, na kterého se nevztahují přechodná ustanovení zákona bude moci svoji práci řidiče vykonávat v kterémkoli jiném členském státě EU.
Ministerstvo dále zcela účelově při obhajobě vzniku nových tzv. školicích středisek pro školení řidičů zdůvodňovalo tento fakt tím, že se jedná o naprosto novou činnost a proto ji nemohou dělat autoškoly, ale zcela nové subjekty. Ministerstvo přitom naprosto opomíjí fakt, že v jiných zemích EU žádné školení nikdy nebylo a proto nelze použít „převodový můstek“ v podobě přechodných ustanovení tak, jak byla schválena v zákoně už proto, že většina občanů EU ani třetích zemí požadovanou podmínku pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče nemůže splnit.
 
BYLO TOTO ÚČELEM TRANSPOZICE SMĚRNICE ???


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023