Kdo musí mít profesní osvědčení a komu ho musí ukázat ?

Policie ČR již od 1.4.2008 nemá oprávnění kontrolovat, zda řidiči při sobě mají profesní osvědčení (viz výňatek ze zákona č.361/2000 Sb.).

Profesní osvědčení nepochybně mohou vyžadovat orgány státního odborného dozoru nad provozováním silniční dopravy, ustanovené ministerstvem dopravy.

 Povinnost řidiče versus oprávnění policisty

§ 6
 
       nadpis vypuštěn
 
        
       (8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
 
a) řidičský průkaz,
 
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 2) ,
 
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu 9) ,
 
d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.
 
       (9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem 9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b) , je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b) , je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let.
 
       (10) Průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin nebo podskupin C1, C1+E, C nebo C+E platí pro všechny tyto skupiny a podskupiny. Průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin nebo podskupin D1, D1+E, D nebo D+E platí pro všechny tyto skupiny a podskupiny. Věkové hranice podle odstavce 9 tím nejsou dotčeny.
 
       (11) Povinnost podle odstavce 9 se nevztahuje na řidiče, který je občanem jiného než členského státu Evropské unie a nevykonává závislou práci 9c) pro zaměstnavatele usazeného na území členského státu Evropské unie ani nepodniká na území členského státu Evropské unie.
 
       (12) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 9d) ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi 9d) ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm. a) a b).
 
       (13) Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka 9d) podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.
 
       (14) Řidič vozidla ozbrojených sil je povinen na výzvu policisty nebo vojenského policisty podrobit toto vozidlo nebo jízdní soupravu kontrole technického stavu.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023