Vydávání průkazů pro řidiče

1.4.2008

MD vydalo prozatímní pokyn, jak mají postupovat obecní úřady obcí s rozšířenou působností při vydávání profesních průkazůpro řidiče. Vyhláška, která má tuto problematiku upravovat nebyla ke dni 1.4.2008 vydána.

Ministerstvo dopravy
odbor provozu silničních vozidel
 
 
Usměrnění činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 pro vydávání průkazů profesní způsobilosti řidiče
pro období bezprostředně po účinnosti zákona č. 374/2007 Sb. (od 1.4.2008)
 
Na základě posledního upřesnění podmínek spuštění systému elektronické podpory pro vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče bude tato elektronická podpora k dispozici pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) přibližně od poloviny dubna 2008. Důvodem tohoto zpoždění je skutečnost, že dosud není známa definitivní podoba prováděcí vyhlášky k zákonu a proto nemohlo dojít k otestování aplikace elektronické podpory. V tomto období bude nutné přistoupit k některým mimořádným opatřením tak, aby bylo možné dodržet povinnosti vyplývající z platné právní úpravy a ochránit oprávněný zájem žadatelů o vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ).
V uvedeném období ORP v případech, kdy nebude možné odložit výměnu dokladů na pozdější období, zejména v případech, kdy žadateli platnost Osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) končí počátkem dubna t.r., nebo řidič byl přezkoušen podle dosavadní právní úpravy a nebylo mu vydáno OPZŘ, budou postupovat následovně:
 
1.      Přijmou žádost o vydání PPZŘ pouze v písemné podobě, kdy tiskopis žádosti vyplní buď ručně nebo strojopisně. Pracovník ORP z předložených dokladů provede kontrolu údajů evidovaných v registru řidičů a v žádosti vyplní nebo pomůže vyplnit žadateli následující povinné údaje podle vzoru uvedeného v příloze č.1.:
§         Jméno
§         Příjmení
§         Datum narození, nebo rodné číslo
§         Číslo řidičského průkazu.
2.      Na takto vyplněnou žádost přilepí fotografii žadatele na předepsané místo a nechají žádost podepsat do žlutého rámečku ve spodní části žádosti.
3.      Po přijetí žádosti na stroji vyplní Průkaz profesní způsobilosti řidiče – dočasný doklad podle vzoru uvedeného v příloze č.2 tohoto usměrnění na tiskopis stávajícího Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, s maximální dobou platnosti do 31. srpna 2008. Doklad musí být opatřen podpisem a razítkem vydávajícího úřadu.
4.      Na straně 2 tiskopisu se vyplní údaje podle předtisku.
 Na straně 3 tiskopisu se podle vzoru v příloze č. 2 vyplní kód společenství,  kde za číslem 95. je uvedeno datum, do kdy řidič splňuje povinnost mít odbornou způsobilost (5 let od data vydání PPZŘ).
5.      Na žádost vyplní číslo vydaného dočasného dokladu.
6.      Žádost se uloží na ORP do doby zavedení elektronické podpory pro vydávání PPZŘ.
7.      Po zavedení elektronické podpory se žádost zavede do elektronické podpory pro vydávání PPZŘ nejpozději do 10 kalendářních dnů.
8.      Ukládání žádostí na ORP musí být přizpůsobeno maximální době pro tzv. balíkování žádosti v týdenních intervalech (každý týden se samostatným protokolem = jeden balík).
9.      Takto zpracované žádosti budou připraveny k odeslání do centrální výroby dokladů s prioritou na pokyn MD.
 
V ostatních případech doporučujeme odsunout vydávání PPZŘ na dobu po zavedení elektronické podpory. Upozorňujeme, že problémy v mezinárodním provozu řidičům nehrozí, protože doklad PPZŘ může být v mezinárodním provozu vyžadován po řidiči osobní dopravy (skupiny a podskupiny D1,D, D1+E,D+E) až od 10.9.2008 a po řidiči nákladní dopravy (C1, C, C1+E, C+E ) až od 10.9.2009.
Po nabytí účinnosti vyhlášky bude postup podle tohoto usměrnění upřesněn Metodikou pro vydávání PPZŘ.
 
 
 
 
 
            Ing. Josef Pokorný, v.r.
            ředitel
            odbor provozu silničních vozidel

Autor: Redakce   |   Sekce: INFORMACE MD   |   Tisk   |   Poslat článek známému